REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO

„TECHNIK” w GŁUBCZYCACH

 

DEFINICJE I OKREŚLENIA

– Klub :  Ludowy klub Sportowy „Technik” w Głubczycach z siedzibą ul. Gdańska 28                                                 48-100 Głubczyce

– Zarząd:  Zarząd Ludowego klubu Sportowego „Technik” w Głubczycach wybierany raz na 4 lata przez Walne Zebranie Członków Zwyczajnych Klubu.

– Członek:  Ludowego Klubu Sportowego „Technik” w Głubczycach  – który złożył deklarację członkowską oraz regularnie opłaca składki członkowskie.                                                                                                                                                                                                 –  Zawodnik: Ludowego Klubu Sportowego „Technik” w Głubczycach – posiadający licencję klubową, reprezentujący Klub, uczestniczący w zajęciach treningowych organizowanych przez  Klub oraz opłacający składkę członkowską od zawodnika.

– Składka członkowska: Ludowego Klubu Sportowego „Technik” w Głubczycach – miesięczna składka wszystkich członków zwyczajnych Klubu.

– Składka członkowska od zawodnika: Ludowego Klubu Sportowego „Technik” w Głubczycach miesięczna składka wszystkich zawodników posiadających licencję klubową.

 1. Ludowy Klub Sportowy „Technik” w Głubczycach środki finansowe pozyskuje z :

– jednostek terytorialnych poprzez dotacje

–  dochodów z działalności gospodarczej

–  wpłat finansowych przez sponsorów

–  dochodów z ofiarności publiczne

–  składek członkowskich

–  składek członkowskich od zawodnika

–  darowizn – dobrowolnych wpłat na cele statutowe Klubu

–  darowizn rzeczowych

 

 1. Wszystkie pozyskane środki finansowe przeznaczone są wyłącznie na cele statutowe klubu, są wykorzystywane zgodnie ze statutem i w całości zabezpieczają funkcjonowanie Klubu. Ponadto wspierający Klub dobrowolną wpłatą na cele statutowe klubu ( dokonaną przelewem ) tytułem „darowizna-dobrowolna wpłata na Klub”, kwota darowizny może zostać odliczona od podstawy opodatkowania, ponieważ Klub działa jako stowarzyszenie w sferze zadań publicznych określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Środki finansowe przeznaczane są na:

– realizację programu szkolenia zawodników (udział w zajęciach treningowych, udział w  turniejach krajowych i zagranicznych; transport, wyżywienie, zakwaterowanie, opłata startowa)                                                                                                                                                           – zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                          – wynagrodzenia trenerów                                                                                                                                                            – organizacja turniejów                                                                                                                                                                   – utrzymanie biura Klub                                                                                                                                                               – utrzymanie hali sportowej

 1. Wysokość składki członkowskiej ustala Walne Zebranie Klubu w drodze uchwały, natomiast wysokość składki członkowskiej od zawodnika ustala Zarząd Klubu.

–  składka członkowska członków zwyczajnych Klubu  płatna jest przez okres 12 miesięcy i wynosi 5 zł miesięcznie.

–  składka członkowska od  zawodnika Klubu płatna jest w okresie (wrzesień- czerwiec) i wynosi 30 zł miesięcznie.

–  w przypadku zaległości opłacania składki członkowskiej od zawodnika wobec Klubu, zawodnik może zostać skreślony z listy zawodników Klubu a co za tym idzie wykreślony również z rejestru zawodników PZBAD.

–  w przypadku zaległości opłacania składki członkowskiej wobec Klubu, Zarząd  może skreślić członka zwyczajnego z członkostwa w Klubie.

–  w indywidualnych przypadkach, za zgodą Zarządu Klubu składka członkowska od zawodnika może ulec zmianie.

–  nieobecność zawodnika na zajęciach treningowych nie upoważnia do pomniejszenia składki członkowskiej od zawodnika.

–  składka członkowska od zawodnika nie jest zależna od ilości zajęć w okresie rozliczeniowym.

–  składkę członkowską Klubu należy uiszczać z góry najpóźniej do 10-go każdego miesiąca bezpośrednio w siedzibie klubu lub na konto Klubu.

Bank Spółdzielczy Nr. konta:  91 8868 0004 1000 0000 3362 0004

–  składkę członkowską od zawodnika należy uiszczać gotówkowo z obowiązkiem otrzymania pokwitowania z góry, najpóźniej do 10-go każdego miesiąca bezpośrednio u trenerów poszczególnych grup treningowych.

–  składki członkowskie mogą być opłacane z góry, więcej niż za jeden miesiąc.

REGULAMIN  ZAWODNIKA

ZAWODNIK –   MA OBOWIĄZEK:

 

 1. Godnie reprezentować LKS „Technik” Głubczyce, znać i wzbogacać jego dobre tradycje.
 2. Systematycznie uczyć się i trenować, wzbogacać swą wiedzę oraz umiejętności, wykorzystywać je jak najlepiej godnie reprezentując swój Klub.
 3.   Zawodnik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć zarówno  w zajęciach szkolnych jak i treningach Klubu, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
 4. Dbać o sprawność fizyczną , prowadzić sportowy tryb życia oraz dbać o swój stan zdrowia   obowiązkowe badania lekarskie.

5.Udzielać pomocy koleżankom i kolegom w treningach i nauce.

6 .W czasie treningu utrzymywać  porządek a po zajęciach sprzątać sprzęt sportowy.

 1. Dbać o powierzony sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Klubu. W przypadku zniszczenia sprzętu zawodnik  zobowiązany jest do dokonania napraw na własny koszt.
 2. Okazywać szacunek trenerom, nauczycielom wychowawcom oraz pozostałym pracownikom Klubu
 3.   Reprezentować Klub na treningach jak również podczas zawodów sportowych, zgrupowania  i obozów sportowych.
 4. Uczestniczyć w zgrupowaniach i obozach sportowych.
 5. Przeciwdziałać przejawom nieprawidłowości, nieodpowiedzialności oraz lekceważenia obowiązków zawodnika Klubu.
 6. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać brutalności i przemocy, zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu.
 7. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, Wystrzegać się szkodliwych nałogów.
 8. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
 9. Na zajęciach treningowych obowiązuje zmienne obuwie sportowe.
 10. Przestrzegać ustaleń i przepisów władz Klubu.
 11. Uiszczać miesięczną składkę członkowską od zawodnika w wysokości ustalonej przez Klub.
 12. Pokrywać koszty opłaty startowej na turniejach krajowych i zagranicznych za wyjątkiem turniejów rangi Mistrzostw Polski jeśli zajdzie taka potrzeba.
 13. Uczestniczyć obowiązkowo w zgrupowaniach, akcjach szkoleniowych i obozach sportowych organizowanych przez Klub.
 14. Uczestniczyć obowiązkowo w zgrupowaniach, akcjach szkoleniowych i obozach sportowych organizowanych przez OFS i PZBAD jako reprezentant Kadry Województwa lub Kadry Narodowej  jeśli otrzyma powołanie.
 15. Pokrywać koszty opłat za  zgrupowania, akcje szkoleniowe i obozy sportowe organizowane przez Klub lub OFS i PZBAD jeśli zajdzie taka potrzeba.

Decyzją Zarządu Klubu koszty opłat wymienionych w pkt. 18 i 21 mogą zostać częściowo lub  lub w całości zrefundowane zawodnikowi. Dotyczyć to może  jedynie tych zawodników Klubu, którzy są zarejestrowani, mają opłacone aktualne składki członkowskie od zawodnika i nie posiadają zaległych  zobowiązań finansowych wobec Klubu.

 1. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zawodnika Klubu, który również zamieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

 

ZAWODNIK MA PRAWO:

 

Uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych  przez Klub oraz w porozumieniu z trenerem  w innych zajęciach prowadzonych przez placówki i organizacje wychowawcze oraz społeczne w środowisku.

Korzystać z pomocy trenerów i wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki, treningów i startów w turniejach.

Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu.

Pomocy z opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej , w miarę możliwości Klubu.

Prawo do poszanowania swojej godności osobistej.

Do ochrony swojego życia prywatnego

Zwolnienia z części bądź całości opłat na pisemny wniosek rodzica, który będzie rozpatrzony przez Zarząd Klubu ( w szczególności chodzi o składki członkowskie od zawodnika, zakup sprzętu sportowego, opłat za turnieje, zgrupowania, obozy sportowe ), Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji materialnej zawodnika oraz od bieżącej kondycji finansowej Klubu.

Nie stawienia się na zawodach jedynie po wcześniejszym powiadomieniu lub okazaniu zwolnienia lekarskiego. Za „wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie trenera lub instruktora na przedostatnich zajęciach przed losowaniem zawodów, i uzyskaniem zgody.

Rezygnacji w uczestnictwie w zajęciach co jest równoznaczne z rezygnacją bycia członkiem zawodnikiem Klubu.

 

NAGRODY

Pochwała ustna

Pochwała na piśmie

Dyplom

Nagrody rzeczowe

Nagrody pieniężne

Odznakę honorową lub inne wyróżnienie

 

KARY

Za nieprzestrzeganie regulaminu  Ludowego Klubu Sportowego „ Technik” w Głubczycach lekceważenie obowiązków zawodnika, Zarząd może ukarać zawodnika Klubu, na wniosek trenera lub instruktora, poprzez:

Upomnienie ustne trenera

Wydalenie z treningu przez trenera.

Upomnienie lub nagana pisemna Klubu

Niedopuszczenie do zawodów jeśli zawodnik ma nieusprawiedliwione nieobecności oraz wykazuje brak zaangażowania na zajęciach treningowych, decyduje trener.

Nie wystąpienie z wnioskiem o nagrodę lub stypendium sportowe.

Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu Klubu zawodnikowi pobierającemu stypendium sportowe może zostać wstrzymane wypłacanie stypendium.

Za szczególnie rażące naruszenie Regulaminu zawodnik może zostać dodatkowa ukarany karą finansową lub utracić prawo reprezentowania Klubu.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

1.Czynnego i biernego prawa wyboru do wszystkich władz klubu oraz prawo wyboru delegatów na Wojewódzki Zjazd Delegatów Zrzeszenia „Ludowe Zespoły sportowe”, Polskiego i Okręgowego Związku Badmintona.

2.Brania udziału w walnym Zebraniu LKS z głosem decydującym.

3.Korzystania z lokalu, urządzeń sportowych.

4.Korzystania ze wszystkich świadczeń ogólnych Klubu oraz tych świadczeń, jakie daje im członkostwo w poszczególnych sekcjach LKS-u.

5.Brania udziału w zebraniach, kursach, wycieczkach, imprezach organizowanych przez Klub.

6.Noszenia odznaki i emblematu Zrzeszenia LZS i Klubu.

Członek zwyczajny Klubu ma obowiązki:

1.Wszyscy członkowie zobowiązani są przestrzegać Statutu, regulaminów i Uchwały LKS-u, dbać o jego powagę oraz zjednywać mu członków i sympatyków.

2.Każdy członek zobowiązany jest do regularnego opłacania składek członkowskich.

3.wszystkich sportowców uważać jako swych kolegów, zachowywać się zawsze
i wszędzie zgodnie  z wymogami dobrego sportowca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Wszelkie propozycje zmiany regulaminu będą ustalane podczas zebrania Zarządu Klubu i zostaną poddane do zaopiniowania Walnemu Zebraniu Klubu.

2.Informacje o zmianach w regulaminie zostaną podane do wiadomości poprzez umieszczenie w sposób czytelny na stronie internetowej Klubu.

3.Rodzice/opiekunowie mają prawo wystąpić do Zarządu Klubu z prośbą o wyjaśnienie kwestii spornych bądź niejasnych.

4.Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu Klubu.

5.Rzeczy nie ujęte w Regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.

6.Akceptując Regulamin wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Tekst jednolity: Dz.U z 2002r. Nr. 101, poż.926 ze zmianami.