Regulamin zawodnika

REGULAMIN  ZAWODNIKA

 

Niniejszy dokument został zatwierdzony przez Zarząd Ludowego Klubu Sportowego„Technik” w Głubczycach  

Ma za zadanie określić prawa i obowiązki zawodnika, wzajemne relacje pomiędzy zawodnikami, zawodnikami a trenerami oraz zawodnikami a Zarządem Klubu. Precyzuje możliwość nagradzania a także wyciągania konsekwencji dyscyplinarnych oraz finansowych wobec zawodników nie przestrzegających Statutu Klubu oraz niniejszego regulaminu zawodnika.

 

 1. ZAWODNIK – MA OBOWIĄZEK:

 

 

 1. Godnie reprezentować LKS „Technik” Głubczyce, znać i wzbogacać jego dobre tradycje.
 2. Systematycznie uczyć się i trenować, wzbogacać swą wiedzę oraz umiejętności, wykorzystywać

je jak najlepiej godnie reprezentując swój Klub.

 1. Zawodnik ma obowiązek aktywnie uczestniczyć zarówno w zajęciach szkolnych jak i treningach

Klubu, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

 1. Dbać o sprawność fizyczną , prowadzić sportowy tryb życia oraz dbać o swój stan zdrowia –

obowiązkowe badania lekarskie.

 1. Udzielać pomocy koleżankom i kolegom w treningach i nauce.

6 .W czasie treningu utrzymywać  porządek a po zajęciach sprzątać sprzęt sportowy.

 1. Dbać o powierzony sprzęt sportowy będący na wyposażeniu Klubu. W przypadku zniszczenia

sprzętu zawodnik  zobowiązany jest do dokonania napraw na własny koszt.

 1. Okazywać szacunek trenerom,nauczycielom wychowawcom oraz pozostałym pracownikom Klubu
 2. Reprezentować Klub na treningach jak również podczas zawodów sportowych, zgrupowań

i obozów sportowych.

 1. Uczestniczyć w zgrupowaniach i obozach sportowych.
 2. Przeciwdziałać przejawom nieprawidłowości, nieodpowiedzialności oraz lekceważenia

obowiązków zawodnika Klubu.

 1. Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, przeciwdziałać brutalności

i przemocy,  zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu.

 1. Dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, Wystrzegać się szkodliwych nałogów.
 2. Przestrzegać zasad higieny osobistej.
 3. Na zajęciach treningowych obowiązuje zmienne obuwie sportowe.
 4. Przestrzegać ustaleń i przepisów władz Klubu.
 5. Uiszczać miesięczną składkę członkowską od zawodnika w wysokości ustalonej przez Klub.
 6. Pokrywać koszty opłaty startowej na turniejach krajowych i zagranicznych za wyjątkiem turniejów

rangi Mistrzostw Polski jeśli zajdzie taka potrzeba.

 1. Uczestniczyć obowiązkowo w zgrupowaniach, akcjach szkoleniowych i obozach sportowych

organizowanych przez Klub.

 1. Uczestniczyć obowiązkowo w zgrupowaniach, akcjach szkoleniowych i obozach sportowych

organizowanych przez OFS i PZBAD jako reprezentant Kadry Województwa lub Kadry Narodowej

jeśli otrzyma powołanie.

 1. Pokrywać koszty opłat za  zgrupowania, akcje szkoleniowe i obozy sportowe organizowane przez

Klub lub OFS i PZBAD jeśli zajdzie taka potrzeba.

Decyzją Zarządu Klubu koszty opłat wymienionych w pkt. 18 i 21 mogą zostać częściowo lub

lub w całości zrefundowane zawodnikowi. Dotyczyć to może  jedynie tych zawodników Klubu,

którzy są zarejestrowani, mają opłacone aktualne składki członkowskie od zawodnika i nie

posiadają zaległych  zobowiązań finansowych wobec Klubu.

 1. Zawodnik ma obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zawodnika Klubu,

który również zamieszczony jest na oficjalnej stronie internetowej Klubu.

 

 1. ZAWODNIK MA PRAWO:

 

 1. Uczestniczyć we wszystkich zajęciach organizowanych  przez Klub oraz w porozumieniu

z trenerem  w innych zajęciach prowadzonych przez placówki i organizacje wychowawcze oraz społeczne w środowisku.

 1. Korzystać z pomocy trenerów i wychowawców w rozwiązywaniu problemów osobistych oraz we wszystkich sprawach dotyczących nauki, treningów i startów w turniejach.
 2. Korzystania ze sprzętu sportowego Klubu.
 3. Pomocy z opieki lekarskiej i rehabilitacyjnej , w miarę możliwości Klubu.
 4. Prawo do poszanowania swojej godności osobistej.
 5. Do ochrony swojego życia prywatnego
 6. Zwolnienia z części bądź całości opłat na pisemny wniosek rodzica, który będzie rozpatrzony przez Zarząd Klubu ( w szczególności chodzi o składki członkowskie od zawodnika, zakup sprzętu sportowego, opłat za turnieje, zgrupowania, obozy sportowe ), Wysokość dofinansowania zależy od sytuacji materialnej zawodnika oraz od bieżącej kondycji finansowej Klubu.
 7. Nie stawienia się na zawodach jedynie po wcześniejszym powiadomieniu lub okazaniu zwolnienia lekarskiego. Za „wcześniejsze powiadomienie” uważa się poinformowanie trenera lub instruktora na przedostatnich zajęciach przed losowaniem zawodów, i uzyskaniem zgody.
 8. Rezygnacji w uczestnictwie w zajęciach co jest równoznaczne z rezygnacją bycia członkiem zawodnikiem Klubu.

 

 • NAGRODY

 

 1. Pochwała ustna
 2. Pochwała na piśmie
 3. Dyplom
 4. Nagrody rzeczowe
 5. Nagrody pieniężne
 6. Odznakę honorową lub inne wyróżnienie

 

 1. KARY

Za nieprzestrzeganie regulaminu  Ludowego Klubu Sportowego „ Technik” w Głubczycach,

lekceważenie obowiązków zawodnika, Zarząd może ukarać zawodnika Klubu, na wniosek

trenera lub instruktora, poprzez:

 1. Upomnienie ustne trenera
 2. Wydalenie z treningu przez trenera.
 3. Upomnienie lub nagana pisemna Klubu
 4. Niedopuszczenie do zawodów jeśli zawodnik ma nieusprawiedliwione nieobecności oraz wykazuje brak zaangażowania na zajęciach treningowych, decyduje trener.
 5. Nie wystąpienie z wnioskiem o nagrodę lub stypendium sportowe.
 6. Za rażące nieprzestrzeganie regulaminu Klubu zawodnikowi pobierającemu stypendium sportowe może zostać wstrzymane wypłacanie stypendium.
 7. Za szczególnie rażące naruszenie Regulaminu zawodnik może zostać dodatkowa ukarany

karą finansową lub utracić prawo reprezentowania Klubu.

 

 

 

Niniejszy dokument obowiązuje z dniem umieszczenia go na witrynie Klubu